EYATH Innovation Challenge

ΕΥΑΘ Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Εφαρμογή τεχνολογιών για τη δέσμευση και την επιμέρους επεξεργασία κλασμάτων ρυπαντικού φορτίου στα εισερχόμενα λύματα της ΕΕΛΘ. Ανάκτηση "πολύτιμων υλικών" από τα λύματα.

ΕΥΑΘ_

Εισαγωγή_

Η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MITEF Greece, σχεδίασε έναν διαγωνισμό για την παροχή κινήτρων σε νεοφυείς κυρίως επιχειρήσεις ή επιστημονικές ομάδες, με χρηματικό έπαθλο («incentive prize competition»), προκειμένου να δώσουν καινοτόμες λύσεις στις ακόλουθες δύο προκλήσεις:

  1. Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε φορτίο αζώτου ή/και φωσφόρου που εισέρχεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και, κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για την παραγωγή χρήσιμων υλικών;
  2. Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε φορτίο οργανικού άνθρακα από τα ανεπεξέργαστα λύματα που εισέρχονται στην ΕΕΛΘ και, κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά εντός της εγκατάστασης;

Στις προτεινόμενες λύσεις θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή/και το χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα και γενικότερα το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΕΕΛ (μείωση εκπομπών ρύπων στις επεξεργασμένες εκροές, στην ιλύ και την ατμόσφαιρα).

Περιγραφή _

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια κατοίκους του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Στον τομέα της αποχέτευσης διαθέτει 1.800 χλμ. αγωγούς ακαθάρτων και παντορροϊκών υδάτων, λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στη Σίνδο, όπου μεταφέρονται περίπου 160.000 m3 ακαθάρτων την ημέρα, και την ΕΕΛ «Αίνεια» στις τουριστικές περιοχές, που εξυπηρετεί περίπου 8.000m3   ακαθάρτων την ημέρα. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία ειδικεύεται στη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση λυμάτων (εκτός των τοξικών), ενώ αναλαμβάνει και την εκμετάλλευση προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία τους. Η Νέα Στρατηγική της Κυκλικής Οικονομίας και η Πράσινη Συμφωνία, πυλώνες πλέον της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν τον δρόμο προς τη μηδενική ρύπανση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτοί είναι στόχοι – πρόκληση για εταιρείες όπως η ΕΥΑΘ, δεδομένου ότι πλέον οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δεν αντιμετωπίζονται ως εξελιγμένοι χώροι υποδοχής αστικών υγρών αποβλήτων, αλλά μάλλον ως άλλα «εργοστάσια» παραγωγής χρήσιμων υλικών και ενέργειας. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την επεξεργασία των λυμάτων.
Οι κατευθύνσεις αυτής της αναθεώρησης φαίνεται να επιτάσσουν χαμηλότερες εκπομπές αζώτου (Ν) και φωσφόρου (Ρ) στις επεξεργασμένες εκροές, ειδικά αυτές των μεγάλων εγκαταστάσεων. Σκοπός λοιπόν του διαγωνισμού αυτού είναι η εφαρμογή τεχνολογιών για τη δέσμευση και την επιμέρους επεξεργασία κλασμάτων ρυπαντικού φορτίου στα λύματα που εισέρχονται στην ΕΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα:
α) η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών για τη μερική απομάκρυνση του φορτίου αζώτου ή/και φωσφόρου που εμπεριέχεται στο ρεύμα των στραγγιδίων της ΕΕΛΘ (από διάφορα στάδια επεξεργασίας της ιλύος) πριν από την ανακυκλοφορία του στην είσοδο της εγκατάστασης. Ζητούμενος στόχος είναι η μείωση του φορτίου Ν ή/και P των επανακυκλοφορούμενων στραγγιδίων, είτε στο στάδιο της προεπεξεργασίας της ΕΕΛΘ είτε στα προηγούμενα στάδια παραγωγής τους, με δυνατότητα προσθήκης παράπλευρων ρευμάτων επεξεργασίας τους. Το συνολικό ποσοστό μείωσης του φορτίου για το ολικό Ν θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 50%, ενώ για τον ολικό P κατ’ ελάχιστον 30%. Δευτερεύοντα στόχο θα αποτελέσουν και πιθανές προτεινόμενες πρακτικές – διεργασίες ανάκτησης και άμεσης επαναχρησιμοποίησης του Ν και του P για την παραγωγή χρήσιμων υλικών.
β) η ανάπτυξη και η εφαρμογή τεχνολογιών για τη μερική απομάκρυνση του οργανικού φορτίου που περιέχεται στα ανεπεξέργαστα λύματα εισόδου της ΕΕΛΘ.

Ζητούμενος στόχος είναι η μείωση του φορτίου οργανικού άνθρακα είτε στο στάδιο της προεπεξεργασίας της ΕΕΛΘ είτε στο στάδιο της πρωτοβάθμιας καθίζησης. Το συνολικό ποσοστό μείωσης του φορτίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον  40% για τα TSS, 30% για το COD και 20%  για το BOD.

Δευτερεύοντα στόχο θα αποτελέσει και η δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης του οργανικού φορτίου εντός της ΕΕΛΘ.

Γενικά_

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν είναι η παράλληλη δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή/και το χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα των προτεινόμενων λύσεων και, γενικότερα, το συνολικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΕΕΛ (μείωση εκπομπών ρύπων στην επεξεργασμένη εκροή, στην ατμόσφαιρα). Η αναμενόμενη μείωση των αντίστοιχων φορτίων Ν, P και οργανικού άνθρακα στην εκροή της ΕΕΛΘ θα πρέπει να αποτυπωθεί στην εκάστοτε πρόταση και συγκεκριμένα στο παραδοτέο 3, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Στη διάθεση των διαγωνιζομένων θα τεθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των αντίστοιχων σταδίων επεξεργασίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (λυμάτων, στραγγιδίων) σε μηνιαία βάση, καθώς και όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, όπως π.χ. οι καταναλώσεις ρεύματος, τα χαρακτηριστικά Η/Μ εξοπλισμού, σχέδια διάταξης εγκαταστάσεων κ.λπ.

Ειδικοί συντελεστές βαρύτητας που θα εφαρμοστούν κατά την αξιολόγηση:

θέμα α)_ για το Ν και τον Ρ: 0.5 - 0.5

θέμα β)_ για τα TSS, για το COD και για το BOD, 0,4 - 0,3 - 0,3

Παραδοτέοι - Στόχοι_

01_

01_

Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης εφαρμογής. Στοιχεία προτεινόμενου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.

02_

Μελέτη περίπτωσης, με λειτουργικά δεδομένα και υπολογισμούς διαστασιολόγησης των έργων - Ισοζύγια μάζας και ενέργειας.

03_

Έκθεση εκτίμησης απόδοσης και περιβαλλοντικού αποτυπώματος προτεινόμενης εφαρμογής.

04_

α

Μελέτη αξιοποίησης παραγόμενων προϊόντων (Ν/Ρ) με προκαταρκτικό σχέδιο εφαρμογής, με οικονομικά στοιχεία και έρευνα της αγοράς (preliminary business plan)

04_

β

Μελέτη ενεργειακής αξιοποίησης ανακτώμενου οργανικού φορτίου.

05_

Έκθεση ανάλυσης κόστους - οφέλους σε σχέση με την τρέχουσα λειτουργία της ΕΕΛ.

Κριτήρια Αξιολόγησης_

Βαθμός απομάκρυνσης ρύπων (Ν/Ρ ή C), βαθμολογία 0/10

Βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών των ΕΕΛ, βαθμολογία 0/10

Χαμηλό επενδυτικό κόστος, χαμηλό λειτουργικό κόστος και ευκολία συντήρησης προτεινόμενων λύσεων, βαθμολογία 0/10

Ευελιξία των λύσεων με συμβατότητα στις τρέχουσες διεργασίες επεξεργασίας των λυμάτων, δίνοντας παράλληλα δυνατότητες βελτιστοποίησης των τελευταίων. Εφαρμογή σε μέρος ή σε όλη την παροχή και τυχόν περιορισμοί εφαρμογής, επίπτωση σε άλλα τμήματα/μονάδες της εγκατάστασης, βαθμολογία 0/10

Χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα (ενεργειακές απαιτήσεις της προτεινόμενης μεθόδου εκφρασμένες σε kWh ανά m3 λύματος και ανά ημέρα ή kWh ανά kg θρεπτικού που απομακρύνεται). Χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (kg ισοδύναμου CO2 ανά m3 λύματος ή kg ισοδύναμου CO2 ανά kg θρεπτικού που απομακρύνεται), βαθμολογία 0/10

Μικρή απαίτηση σε χώρο εγκατάστασης θα συνεκτιμηθεί θετικά σε σχέση και με την προτεινόμενη τεχνική λύση, βαθμολογία 0/10

Δευτερεύων στόχος:

Δυνατότητες διοχέτευσης των ανακτώμενων υλικών στην αγορά και επιχειρηματικό πλάνο αξιοποίησής τους (βαθμολογία 0/5)

Αξιοποίηση ανακτώμενου οργανικού φορτίου με παράλληλη ανάκτηση ενέργειας ή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (βαθμολογία 0/5)

Σημαντικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής_

Οι κομβικές ημερομηνίες για την υλοποίηση του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 19/07/2021

Ολοκλήρωση επιλογής ομάδων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μέχρι 06/09/2021

1ο Mentoring Workshop 14/09/2021

Υπογραφή συμβάσεων και παράδοση δεδομένων μέχρι 20/09/2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής λύσεων To be confirmed

Δοκιμές των κατατεθειμένων λύσεων την περίοδο To be confirmed

Ανακοίνωση νικητών και απονομή To be confirmed

Βραβεία _

Τα βραβεία θα περιλαμβάνουν χρηματικά έπαθλα όπως παρακάτω:

01 θέση_

11.000 ευρώ

02 θέση_

6.000 ευρώ

Κατηγορία Πρώτου Βραβείου 9.000 ευρώ

+

2.000 ευρώ Bonus για την καλύτερη βαθμολογικά πρόταση

Κατηγορία Πρώτου Βραβείου 5.000 ευρώ

+

1.000 ευρώ Bonus για την καλύτερη βαθμολογικά πρόταση

Επιπλέον, ενδέχεται να περιλαμβάνουν συμβόλαια χρήσης της βέλτιστης λύσης από την ΕΥΑΘ και την ανάπτυξη επιπλέον λειτουργιών βασισμένων στην παρεχόμενη λύση.

01 Θέση

02 Θέση

Challenges _

ΕΥΑΘ Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Ψηφιακές Προκλήσεις Καινοτομίας ΕΥΔΑΠ / Δικτύου Καινοτομίας ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το MITEF Greece

Coming Soon

More challenges are coming. Stay Tuned!

News _

Contact _

Join the competition series

    All Rights Reserved 2020.